Algemene Voorwaarden van TH-Truckmodelbouw, gevestigd te Maria-Hoop.
Versie geldig vanaf 1 januari 2013.
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TH-Truckmodelbouw. De voorwaarden zijn voor een
ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van TH-Truckmodelbouw. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. THTruckmodelbouw
behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door THTruckmodelbouw
erkend.
1.4 TH-Truckmodelbouw garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod
vermelde specificaties.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal TH-Truckmodelbouw bestellingen ten minste binnen 30 dagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een
bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de
bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van TH-Truckmodelbouw zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door TH-Truckmodelbouw
geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de
weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend.
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de
fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.
4. Zichttermijn / herroepingrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het
recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze
termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken
niet aan TH-Truckmodelbouw heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot
terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij TH-Truckmodelbouw. De
afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in
nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het
recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt TH-Truckmodelbouw er zorg
voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende
verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van
de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval
betrekking hebbend op diensten, waarbij TH-Truckmodelbouw slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene
voorwaarden van leverancier van toepassing zijn.
4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen
invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk
karakter hebben
• goederen die niet voorradig zijn en op verzoek van de consument zijn vervaardigd
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld die snel kunnen bederven of
verouderen
• elektronica en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij TH-Truckmodelbouw, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van THTruckmodelbouw.
TH-Truckmodelbouw houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
Zie onze Privacy Policy.
5.2 TH-Truckmodelbouw respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke
behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 TH-Truckmodelbouw maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst
te verwijderen.
6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die
de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan
doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd,
ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan TH-Truckmodelbouw) deze gebreken
onmiddellijk schriftelijk te melden aan TH-Truckmodelbouw. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen
uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan TH-Truckmodelbouw schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient
te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na
constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door TH-Truckmodelbouw gegrond worden bevonden, zal TH-Truckmodelbouw naar haar keuze of
de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien
verstande dat de aansprakelijkheid van TH-Truckmodelbouw en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten
hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van TH-Truckmodelbouw) tot het maximale in het
desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van TH-Truckmodelbouw gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van
TH-Truckmodelbouw voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in
welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 TH-Truckmodelbouw is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid
van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens TH-Truckmodelbouw in gebreke is; B) de afnemer de geleverde
zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale
omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van THTruckmodelbouw
en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is
van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt TH-Truckmodelbouw zich het recht voor de aanbieding binnen
de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden TH-Truckmodelbouw slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van TH-Truckmodelbouw gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 TH-Truckmodelbouw kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de
aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen TH-Truckmodelbouw en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door THTruckmodelbouw
op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 TH-Truckmodelbouw behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of
uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten,
etc. op de internetsite van TH-Truckmodelbouw gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10. Overmacht
10.1 TH-Truckmodelbouw is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge
van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico
behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit,
storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen,
overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van TH-Truckmodelbouw alsmede
van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 TH-Truckmodelbouw behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt
gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is TH-Truckmodelbouw gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien TH-Truckmodelbouw bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren
en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde
c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11. Aansprakelijkheid
11.1 TH-Truckmodelbouw is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd
aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door TH-Truckmodelbouw aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij TH-Truckmodelbouw zolang
de afnemer de vorderingen van TH-Truckmodelbouw uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige
overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige
overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van TH-Truckmodelbouw wegens tekort schieten in de
nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten,
een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door TH-Truckmodelbouw geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te
bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan TH-Truckmodelbouw of een door THTruckmodelbouw
aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin TH-Truckmodelbouw haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die
plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of
doen gelden, is de afnemer verplicht TH-Truckmodelbouw zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te
stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan
TH-Truckmodelbouw.
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen TH-Truckmodelbouw en koper, welke niet in onderling overleg kunnen
worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Roermond kennis, tenzij TH-Truckmodelbouw er de voorkeur
aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die
geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.